สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านวินัย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image เอกสารแนบ