สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ VDO Conference

image เอกสารแนบ