สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาตรา 20 ตรี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง”

image เอกสารแนบ