สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Justic Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image เอกสารแนบ