สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ เข้าอวยพรและขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image